PRIVACY & GDPR

Dit hoofdstuk beschrijft het beleid van onze groep ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit beleid is van toepassing op zowel geautomatiseerde als handmatige gegevensverwerking.

Verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers

Onze groep is bereikbaar op het volgende adres:

Emile Féronstraat 153

1060 Sint-Gillis

BTW: BE0695.800.794

info@kwbelgium.com

+32 2 899 84 32

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt tijdens een aanvraag via onze website, tijdens een telefoongesprek en/of tijdens een door ons georganiseerd evenement worden door ons agentschap verwerkt om de gebruiker te kunnen antwoorden.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de verzoeken. Deze gegevens kunnen worden meegedeeld aan personen buiten ons kantoor wanneer dit noodzakelijk is voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.

Als de gebruiker weigert bepaalde essentiële gegevens te verstrekken, kan het zijn dat ons kantoor het verzoek niet kan verwerken.

Na aanvaarding van deze voorwaarden, sturen wij u de lijst met advertenties die overeenkomen met de criteria die u zoekt. U profiteert ook van gratis informatiediensten met betrekking tot onze punctuele acties en de diensten van ons agentschap. Deze informatie kan worden gepersonaliseerd.

Er worden geen gegevens automatisch door de site zelf verzameld. De enige gegevens die wij verwerken is datgene wat u vrijwillig aan ons communiceert. Andere informatie die automatisch kan worden verzameld, wordt alleen verzameld door statistische hulpmiddelen zoals Google Analytics en heeft alleen betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser, de bezochte webpagina’s, maar blijft volledig anoniem.

We kunnen een toegangscode en een wachtwoord opslaan via een cookie. Andere informatie zoals uw zoekcriteria of de taal die u hebt gekozen om de site te bezoeken, kan ook in het cookie verschijnen (een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen). Het houdt de bezochte website bij en bevat een bepaalde hoeveelheid informatie over dat bezoek. Onze cookies worden voornamelijk gebruikt om de website te bedienen – technische sessiecookies).

We kunnen ook gegevens over u verwerken van derden zoals de media (Immoweb, Vlan, …).

Wij worden alleen op de hoogte gesteld van dergelijke gegevens na een verzoek via de formulieren op hun respectievelijke websites. Mits uw toestemming mag uw e-mailadres door het agentschap worden gebruikt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De informatie is alleen voor intern gebruik en zal daarom nooit worden verkocht aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met ons bedrijf. Deze gegevens worden echter op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten meegedeeld zonder voorafgaande toestemming van de houder.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies, het misbruik of de wijziging van de op onze site ontvangen informatie te beschermen.

Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om de gevraagde en door de houder van de gegevens aanvaarde dienst te verlenen en voor de wettelijke termijnen die vereist zijn door de regelgeving waaraan de makelaar is onderworpen.

U hebt te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien en te corrigeren, evenals het recht om bezwaar te maken tegen deze gegevens, om de juistheid ervan te verifiëren en om eventuele fouten te laten corrigeren.

Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen:

Per post naar het volgende adres:

Keller Williams België Luxemburg

Emile Féronstraat 153

1060 Sint-Gillis

U kunt ook contact met ons opnemen via e-mail: info@kwbelgium.com

Of bel ons op +32 2 899 84 32

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van websites die met een hyperlink naar de onze zijn verbonden.

Als u vindt dat onze site niet voldoet aan dit charter, kunt u contact opnemen met ons kantoor per e-mail of per post op het adres dat op de site staat vermeld.

Updating

Ons agentschap heeft de plicht om het huidige handvest regelmatig bij te werken om rekening te houden met eventuele juridische of technische evoluties.

Alleen de laatste versie is geldig.

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website

ALGEMENE VOORWAARDEN

Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Deze website, in het Nederlands, is een informatiewebsite die zich richt tot de klanten van ons agentschap, alsook tot de niet-klanten, hierna “Netsurfers” genoemd. Deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De internetgebruiker erkent kennis te hebben genomen van dit handvest en verbindt zich ertoe het te respecteren.

Er wordt aan herinnerd dat de geheimhouding van de correspondentie op het internet niet gegarandeerd is en dat het aan elke internetgebruiker is om alle passende maatregelen te nemen om zijn of haar eigen gegevens en/of software te beschermen.

Verwerking van het verzoek en/of de informatie

Wij behouden ons het recht voor om de verwerking van informatie ondergeschikt te maken, op te schorten of te weigeren in de volgende gevallen:

– Onvolledige of onjuiste informatie;

– Communicatie van duidelijk foutieve of zelfs fantasievolle gegevens;

Bovenstaande lijst is niet uitputtend.

Diensten

De diensten en goederen die op de site worden aangeboden zijn te goeder trouw, zo nauwkeurig en getrouw mogelijk beschreven.

De afbeeldingen op de site hebben geen contractuele waarde.

Beschikbaarheid

In ieder geval kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet beschikbaarheid zijn van de dienst die overeenkomt met de verzoeken van de gebruiker.

Disclaimer – beperking van aansprakelijkheid

Ons agentschap kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract die zou kunnen volgen in geval van onnauwkeurigheid van de meegedeelde informatie of overmacht.

Intellectueel Eigendom

De informatie op de website is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd of gecommuniceerd. Alle gegevens (teksten, geluiden of beelden) die op de pagina’s van deze site verschijnen, zijn het exclusieve eigendom van ons agentschap of zijn partners. Elke reproductie, representatie of distributie, voor andere dan persoonlijke doeleinden, van de inhoud van deze site, geheel of gedeeltelijk, op welk medium of met welke middelen dan ook, is verboden. De niet-naleving van dit verbod vormt een inbreuk die de civielrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de vervalser kan doen ontstaan.

Rechten van de eigenaar op zijn persoonlijke gegevens – charter

De houder van de persoonsgegevens erkent loyaal en volledig op de hoogte te zijn geweest van de verwerking van deze gegevens door het makelaarskantoor. Naast dit recht op informatie heeft de houder de volgende rechten:

Recht op toegang tot de gegevens van de betrokkene. Dat wil zeggen, het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de gegevens al dan niet worden verwerkt en toegang te krijgen tot deze gegevens.

Recht om onjuiste informatie te corrigeren en onvolledige gegevens aan te vullen

Recht om de verwijdering van de gegevens te verkrijgen wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, indien de persoon zijn toestemming intrekt (en er geen andere basis (wettelijke verplichting) voor de verwerking is), indien de persoon zijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking uitoefent

Recht op beperking: wanneer de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens niet meer nodig heeft, maar ze nog wel nodig zijn. Wanneer een dergelijke beperking, als tijdelijk beginsel, wordt ingevoerd, mogen gegevens alleen worden verwerkt, behalve voor opslag, met toestemming van de betrokkene of voor specifieke doeleinden.

Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om de door hem of haar verstrekte gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en heeft het recht om deze gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder dat de oorspronkelijke voor de verwerking verantwoordelijke dit kan voorkomen. De betrokkene kan verzoeken dat zijn of haar gegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke aan de andere worden doorgegeven.

Recht van verzet: de betrokkene heeft een recht van verzet tegen de verwerking, waardoor hij de voor de verwerking verantwoordelijke kan verzoeken de verwerking van zijn gegevens te staken en in ieder geval een recht van verzet tegen de prospectie.

Elk verzoek tot uitoefening van deze rechten kan worden gericht aan ons bureau via: info@kwbelgium.com.

Het antwoord zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek, via hetzelfde communicatiekanaal worden gegeven.

Er wordt geen betaling geëist, tenzij de verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig (repetitief karakter) zijn.

Elk bureau is financieel en juridisch onafhankelijk.